Przykładowe hasło reklamowe

Ulga w zakresie spadków i darowizn.


Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ulga w zakresie spadków i darowizn, nielimitowana w stosunku do najbliższych krewnych. Przysługuje  małżonkowi, zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), wstępnym (rodzicom, dziadkom itd.), pasierbom, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Grupa osób uprawnionych do tej nielimitowanej ulgi nie pokrywa się z I grupą podatkową dla celów spadków i darowizn: zięć, synowa i teściowie nie mogą nabyć spadku czy darowizny w ramach ulgi nielimitowanej.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:
 1. zawiadomienie urzędu skarbowego o nabyciu na formularzu SD-Z1 w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od:
 • wykonania zapisu lub polecenia - przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego;
 • otrzymania całego zachowku albo jego części - przy nabyciu tytułem zachowku;
 • śmierci wkładcy - przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci złożonej w banku;
 • śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego - przy nabyciu jednostek uczestnictwa w takim funduszu na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci złożonej w funduszu;
 • złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (od przekazania darowizny); jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron - od złożenia takich oświadczeń - przy nabyciu w drodze darowizny;
 • wykonania polecenia darczyńcy - przy nabyciu z polecenia darczyńcy;
 • od uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie - przy nabyciu w drodze zasiedzenia;
 • od zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności - przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 •  od ustanowienia praw nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - nabyciu tych praw;
 • jednego miesiąca po uprawomocnieniu się
 • dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku - w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia.
 1. w przypadku przekazania pieniędzy dokonanie darowizny czy polecenia darczyńcy przelewem / wpłatą na rachunek bankowy czy rachunek w SKOK.
Nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego, gdy gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (np. darowizna nieruchomości zawsze następuje u w takiej formie).Nie trzeba przelewać / wpłacać na konto ani zawiadamiać urzędu skarbowego, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł.

Jeżeli podatnik nie spełni warunków, to darowizna albo spadek podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tzn. z uwzględnieniem kwot nie podlegających opodatkowaniu ł czy  zwolnień podatkowych.*

Źródło: http://www.pit.pl